Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN mesta

Roky


 

Aktuálny rok 2019

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Krtíš č. 3/2019, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Krtíš č. 12/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Veľký Krtíš v znení všeobecne záväzného nariadenia mesta Veľký Krtíš č. 4/2017

Dátum zverejnenia návrhu: 26.2.2019

Schválené: 13.3.2019

Vyhlásené: 14.3.2019

Účinnosť: 1.4.2019

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Krtíš č. 3/2019, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Krtíš č. 12/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Veľký Krtíš v znení všeobecne záväzného nariadenia mesta Veľký Krtíš č. 4/2017

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Krtíši podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Krtíš č. 12/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Veľký Krtíš v znení všeobecne záväzného nariadenia mesta Veľký Krtíš č. 4/2017 (ďalej len „nariadenie“).

Čl. I

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Krtíš č. 12/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Veľký Krtíš v znení všeobecne záväzného nariadenia mesta Veľký Krtíš č. 4/2017 sa mení takto:

Príloha č. 1 k VZN č. 12/2012 sa nahrádza prílohou tohto nariadenia.

Čl. II

(1) Na tomto nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Krtíši dňa 13.03.2019.

(2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2019.

                                                                                               Ing. Dalibor Surkoš

primátor mesta Veľký Krtíš

Príloha k VZN č. 3/2019

Príloha č. 1 k VZN č. 12/2012 (od 01.04.2019)                 

ŽIADOSŤ O DOTÁCIU Z ROZPOČTU

Mesta Veľký Krtíš

OBLASŤ (podčiarknite):

Všeobecne prospešné služby:

1. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

2. Poskytovanie sociálnej pomoci, humanitárna starostlivosť a charita.

3. Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt.

4. Ochrana ľudských práv a základných slobôd.

5. Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry.

6. Výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby.

7. Tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva.

8. Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.

9. Zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.

Všeobecne prospešný a verejnoprospešný účel:

1. Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt.

2. Realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov.

3. Ochrana a tvorba životného prostredia.

4. Zachovanie prírodných hodnôt.

5. Ochrana zdravia.

6. Ochrana práv detí a mládeže.

7. Rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy.

8. Plnenie individuálnej určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.

ŽIADATEĽ O DOTÁCIU

(v súlade s údajmi v príslušnom registri)

Meno a priezvisko fyzickej osoby podnikateľa alebo názov právnickej osoby:

 

Právna forma:

 

Štatutárny zástupca žiadateľa (meno, priezvisko, funkcia):

 

Adresa žiadateľa:

 

Bankové spojenie a číslo účtu žiadateľa:

 

IČO:

 

Číslo telefónu:

 

Číslo faxu:

 

e-mailová adresa:

 

webové sídlo:

 

 

Požadovaná celková výška dotácie v EUR[1]:

 

Názov akcie/podujatia[2]:

 

Termín a miesto konania:

 

Rozpočet na akciu / podujatie

Predpokladané výdavky

v členení:

- vlastné zdroje

- sponzorské a iné

Celkom v EUR

 

Predpokladané príjmy

v členení:

- vlastné zdroje

- sponzorské a iné

Celkom v EUR

 

Požadovaná výška dotácie na akciu/podujatie

od mesta v EUR:

 

Odborný garant za realizáciu podujatia/akcie:

 

Prípadná forma účasti mesta:

(podčiarknite)

 

a) spoluorganizátor

b) záštita

c) čestný hosť

d) iné ........................................

Spôsob propagácie mesta:

 

Poskytnutá dotácia v EUR od mesta v predchádzajúcich 3 rokoch

(uviesť samostatne za každý rok)

 

 

Povinné prílohy k žiadosti:

1. Doklad o právnej subjektivite (zriaďovacia listina, registrácia, štatút alebo stanovy a pod.)

2. Doklad preukazujúci oprávnenie konať v mene organizácie

3. Doklad o pridelení IČO

4. Potvrdenie peňažného ústavu o vedení účtu

Vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé, presné a úplné.

Vo Veľkom Krtíši dňa ........................          

.............................................................

Meno, priezvisko a podpis

štatutárneho zástupcu žiadateľa

a odtlačok  pečiatky

 

[1]v prípade, že žiadateľ žiada o poskytnutie dotácie na viacero akcií/podujatí, je potrebné uviesť celkovú požadovanú výšku dotácie na všetky akcie/podujatia.

[2]stručná charakteristika akcie/podujatia

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

Ste spokojní s prácou MsÚ?
 
 
28889

 
 
 
15075

 
webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka