Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN mesta

Roky


 

Aktuálny rok 2019

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Krtíš č. 4/2019 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane

Dátum zverejnenia návrhu: 26.2.2019

Schválené: 13.3.2019

Vyhlásené: 14.3.2019

Účinnosť: 1.4.2019

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Krtíš č. 4/2019 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Krtíši na základe § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 16 zákona č. 181/2014   Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „nariadenie“).

§ 1

Predmet úpravy

 1. Účelom tohto nariadenia je v súlade so zásadou rovnosti kandidujúcich politických strán alebo koalícií vyhradiť plochy, na ktorých možno na verejných priestranstvách na území mesta počas volebnej kampane umiestňovať a vylepovať (ďalej len „umiestňovať“) volebné  plagáty a iné nosiče informácií volebnej kampane pre:
 • voľby do Národnej rady Slovenskej republiky,
 • voľby do Európskeho parlamentu,
 • voľby prezidenta Slovenskej republiky,
 • voľby do orgánov samosprávnych krajov,
 • voľby do orgánov samosprávy obcí.
 1. Za volebný plagát a iný nosič informácie volebnej kampane sa pre účely tohto nariadenia považujú tlačené alebo písané materiály aj letáky, oznamy, prospekty, samolepky alebo iné materiály a nosiče informácií, ktoré svojím obsahom propagujú vo voľbách kandidujúci subjekt.

§ 2

Miesta na umiestňovanie volebných plagátov

 1. Na umiestňovanie volebných plagátov na území mesta Veľký Krtíš sú vyhradené plochy, a to informačné tabule umiestnené na oplotení Základnej školy, Nám.A.H.Škultétyho a detského ihriska Permoník (pozemok parc. č. 2954/1).
 2. Plocha vyhradená na umiestňovanie volebných plagátov sa kandidujúcim subjektom poskytuje bezplatne.
 3. Umiestňovanie volebných plagátov na vyhradených miestach si každý kandidujúci subjekt zabezpečí sám na vlastné náklady.

§ 3

Podmienky umiestňovania volebných plagátov

 1. Mesto v súlade so zásadou rovnosti reálne rozdelí a označí číslom plochy na vylepovanie volebných plagátov po tom, keď bude známy počet zaregistrovaných kandidujúcich subjektov, t.j. po zaregistrovaní kandidátnych listín.
 2. Zaregistrovaným kandidujúcim subjektom sa pridelí v zmysle zásady rovnosti rovnako veľká plocha, ktorá bude označená číslom a názvom kandidujúceho subjektu v abecednom poradí.
 3. Čísla vyhradených plôch pre jednotlivé kandidujúce subjekty budú zverejnené na webovom sídle mesta – www.velky-krtis.sk.
 4. Kandidujúci subjekt môže umiestniť volebné plagáty len na číselne označenej ploche, ktorú mu mesto vyhradilo.
 5. Panely budú kandidujúcim subjektom k dispozícii až do skončenia volebnej kampane bez ohľadu na to, či kandidujúci subjekt svoje právo na umiestnenie volebných plagátov využije, alebo nie.
 6. Mesto je oprávnené kontrolovať dodržiavanie vyššie uvedených  podmienok umiestňovania volebných plagátov a iných nosičov informácií volebnej kampane na verejných priestranstvách. Nedodržanie podmienok stanovených týmto všeobecne záväzným nariadením bude sankcionované v súlade s platnou právnou úpravou.

 § 4

Záverečné ustanovenia

 1. Na tomto nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Krtíši dňa 13.03.2019.
 2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2019.
 3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Krtíš č. 7/2015 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane.

 

                                                                                                Ing. Dalibor Surkoš

primátor mesta Veľký Krtíš

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

Ste spokojní s prácou MsÚ?
 
 
28891

 
 
 
15076

 
webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka