Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN mesta

Roky


 

Aktuálny rok 2019

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Krtíš č. 5/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Veľký Krtíš

Dátum zverejnenia návrhu: 26.2.2019

Schválené: 13.3.2019

Vyhlásené: 14.3.2019

Účinnosť: 1.4.2019

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Krtíš č. 5/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Veľký Krtíš

Mesto Veľký Krtíš  podľa § 6 ods.1 a v súlade s § 4 ods. 3 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle § 81 ods. 3 a ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“).

§ 1

Predmet a účel nariadenia

 1. Toto nariadenie upravuje podrobnosti spôsobu nakladania s komunálnym odpadom v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva a Programom odpadového hospodárstva mesta Veľký Krtíš:
 1. o nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom,
 2. o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov,
 3. o nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,
 4. o nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne,
 5. o spôsobe a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov, najmä zberu:

-  elektroodpadov z domácností,

-  odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi,

-  použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov,

            - veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami

               a zdravotníckych pomôcok,

            - jedlých olejov a tukov,

f)  o spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok,

g)  o spôsobe spätného zberu odpadových pneumatík,

h)  o spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu,

i)   o spôsobe zberu drobného stavebného odpadu,

j)   o dôvodoch nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov v súlade s § 81 odsekom 21 zákona č. 79/2015 Z. z. pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad.

 1. Toto  nariadenie je záväzné pre fyzické osoby, fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby na území mesta Veľký Krtíš.

§ 2

Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom  a drobným stavebným odpadom

 1. Mesto v rámci systému zberu odpadov:
 1. zabezpečuje alebo umožňuje prostredníctvom oprávnených osôb zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na jeho území za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia,
 2. zabezpečuje zberné nádoby  a vrecia pre fyzické osoby žijúce v rodinných a bytových domoch na zber komunálneho odpadu, zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v meste, náklady na zberné nádoby a vrecia sú zahrnuté do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
 3. právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia si  zbernú nádobu zabezpečujú na vlastné náklady s poukazom na systém zberu.
 4. na základe zmluvného vzťahu s oprávnenou osobou zabezpečuje priestor na dočasné zhromažďovanie odpadov v areáli spoločnosti Marius Pedersen, a.s., prevádzka A.H. Škultétyho 37, Veľký Krtíš (ďalej len „zberné miesto“), kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov, (vrátane odpadov z obalov) v rámci triedeného zberu a drobný stavebný odpad, v zmysle prevádzkového poriadku zberného miesta,
 5. zabezpečuje prostredníctvom oprávnených osôb podľa  potreby, najmenej dvakrát do roka zber a prepravu objemných odpadov na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia a oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok.
 1. Každý, kto užíva (držiteľ), manipuluje (oprávnená osoba) alebo inak nakladá so zbernými nádobami je povinný s nimi šetrne zaobchádzať a chrániť ich pred  poškodením a stratou a umiestňovať ich na pôvodné miesto.
 2. Užívatelia a vlastníci zberných nádob sú povinní udržiavať v okolí zberných nádob poriadok a čistotu.
 3. Na miestach hromadného umiestnenia zberných nádob (napr. pri  bytových domoch a pod.) je možné premiestňovať nádoby len so súhlasom mesta.
 4. Odcudzenie alebo poškodenie zbernej nádoby sú ich držitelia povinní bezodkladne nahlásiť mestu.
 5. Na území mesta majú právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia možnosť zapojiť sa do množstvového zberu.

§ 3

Zber a preprava komunálnych odpadov

 1. Pôvodcovia a držitelia zmesového komunálneho odpadu sú povinní zbierať a ukladať odpad do nasledovných typov zberných nádob určených pre zmesový komunálny odpad:
 1. fyzické osoby žijúce v rodinných domoch a bytových domoch s najviac 4 bytovými jednotkami:

- 110 litrové nádoby z pozinkovaného plechu alebo 120 litrové plastové nádoby

      - 240 litrové plastové nádoby

 1. fyzické osoby žijúce v bytových domoch nad 4 bytové jednotky:

- 1100 litrové kontajnery s pozinkovaného plechu alebo 1100 litrové plastové

kontajnery

c) právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia:

- 110 litrové nádoby z pozinkovaného plechu alebo 120 litrové plastové nádoby

- 240 litrové plastové nádoby

- 1100 litrové kontajnery z pozinkovaného plechu alebo 1100 litrové plastové

   kontajnery

- PVC vrecia (PVC vrecia je možné používať v prevádzkových jednotkách právnických osôb a fyzických osôb  podnikateľov tam, kde nie je možné umiestniť určený typ zbernej nádoby a to len na uliciach: Venevská, SNP, Okružná, Školská, J.A.Komenského, M.R.Štefánika, Nemocničná a Nám.A.H.Škultétyho, Banícka – SAD, Lučenská –  parkovisko STRED II  a Nákupné stredisko na P.O.Hviezdoslava).

 1. Interval vývozu zmesového komunálneho odpadu  je nasledovný:
 1. od fyzických osôb žijúcich v rodinných domoch a bytových domoch s najviac 4 bytovými jednotkami - min. 1 x za dva týždne,
 2. od fyzických osôb žijúcich v bytových domoch nad 4 bytové jednotky - min. 1 x za týždeň
 3. právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, ktorí majú zavedený množstvový zber, si interval určujú so súhlasom mesta na základe predpokladaného množstva odpadov, ktoré vyprodukujú.
 1. Povolený počet zberných nádob na zber zmesového komunálneho odpadu:
 1. pri rodinných domoch spravidla 1 ks pre každých 5 platiacich osôb žijúcich v spoločnej nehnuteľnosti, ktorí v nej majú trvalý alebo prechodný pobyt,
 2. pri bytových domoch spravidla 1 ks pre každých 25 obytných jednotiek,
 3. pre fyzické osoby podnikateľov alebo právnické osoby množstvo nádob vyplýva z

  potrieb jednotlivých subjektov, nakoľko sú zapojení do množstvového zberu odpadu.

 1. Zberné nádoby na zmesový komunálny odpad pri rodinných domoch musia byť umiestnené na nehnuteľnosti vo vlastníctve užívateľa zbernej nádoby, prípadne na existujúcich miestach na to upravených. V dňoch zberu zmesového komunálneho odpadu môžu byť zberné nádoby uložené na  verejnom priestranstve (napr. chodník, okraj miestnej komunikácie) na dobu nevyhnutnú na ich vyprázdnenie. V ostatných prípadoch (napr. pri bytových domoch, prevádzkach podnikateľov, objektoch vo vlastníctve štátu, mesta a pod.) existujúce miesta na umiestnenie zberných nádob zostávajú zachované.
 2. Nové miesta na umiestnenie zberných nádob je možné vytvoriť len so súhlasom mesta. Toto miesto musí byť zvolené tak, aby sa zohľadnili vhodné donáškové a odstupové vzdialenosti pri zbere odpadu a zároveň hygienické a estetické podmienky.
 3. Odpad na verejných priestranstvách sa zbiera do odpadkových košov rozmiestnených na verejných priestranstvách.

§ 4

Triedený zber komunálnych odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi

 1. Mesto zabezpečuje zber a prepravu oddelených zložiek komunálneho odpadu od fyzických osôb na účely ich zhodnotenia prípadne zneškodnenia:
 1. celoročne prostredníctvom zberných nádob prípadne vriec

- papier a lepenku (vrátane odpadov z obalov)

- plasty, kovy a VKM - viacvrstvové kombinované materiály (vrátane odpadov z obalov)

- sklo (vrátane odpadov z obalov)

 1. dvakrát do roka prostredníctvom mobilného zberu

- objemný odpad a elektroodpad z domácností

- oddelene vytriedené odpady z domácností s obsahom nebezpečných látok

 1. celoročne prostredníctvom zberného miesta

- objemný odpad a elektroodpad z domácností

- drobný stavebný odpad

- biologicky rozložiteľný odpad

 1. celoročne  prostredníctvom špeciálnych zberných nádob textil (šatstvo a obuv).

2.   Pôvodcovia a držitelia (fyzické osoby) oddelených zložiek komunálneho odpadu sú povinní zbierať a ukladať tieto zložky do nasledovných typov zberných nádob:

 1. pri rodinných domoch do plastových vriec:

- papier a lepenka (vrátane odpadov z obalov)         → modré 110 l vrecia

- plasty, kovy a VKM (vrátane odpadov z obalov) → žlté 110 l vrecia

- sklo (vrátane odpadov z obalov)                            → zelené 110 l vrecia

 1. pri bytových domoch do zberných nádob farebne rozlíšených:

- papier a lepenka (vrátane odpadov z obalov)         → modré 1100 l kontajnery

- plasty, kovy a VKM (vrátane odpadov z obalov) → žlté 1100 l kontajnery

- sklo (vrátane odpadov z obalov)                            → zelené 1100 l kontajnery 

- textil (šatstvo a obuv)                                             → kontajnery na zber šatstva.

3.   Interval vývozu oddelených zložiek komunálneho odpadu je nasledovný:

 1. od fyzických osôb žijúcich v rodinných domoch a bytových domoch s najviac 4 bytovými jednotkami - papier, plasty, sklo, kovy a VKM (vrátane odpadov z obalov) - min. 1 x za 2 týždne
 2. od fyzických osôb žijúcich v bytových domoch nad 4 bytové jednotky

- papier a lepenka (vrátane odpadov z obalov) - min. 1 x za 10 dní

- plasty, kovy a VKM (vrátane odpadov  z obalov) - min. 1 x za týždeň

- sklo (vrátane odpadov z obalov) - min. 1 x za 8 týždňov.

4.   Náklady triedeného zberu oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu, vrátane zberu  a vytriedenia týchto zložiek znáša organizácia zodpovednosti výrobcov, s ktorou má mesto uzavretú zmluvu v zmysle zákona o odpadoch.

§ 5

Nakladanie  s  biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom a s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne

 1. Pod biologicky rozložiteľný komunálny odpad (ďalej len „BRKO“) spadá:
 1. biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov vrátane odpadu z cintorínov,
 2. biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorý sa delí medzi dva subjekty:
 • prevádzkovateľa kuchyne
 • mesto.
 1. Každý pôvodca je povinný triediť biologický rozložiteľný odpad oddelene od ostatných druhov odpadov a zabezpečiť jeho skompostovanie alebo podobné zhodnotenie vo vlastných alebo užívaných priestoroch a objektoch. Ak to nie je preukázateľne možné, zabezpečiť jeho zneškodnenie prostredníctvom oprávnenej osoby.
 2. Mesto zabezpečí dvakrát do roka kampaňový sezónny zber biologicky rozložiteľného odpadu prostredníctvom oprávnenej osoby bezodplatne, priamo spred rodinných a bytových domov. Zber sa uskutoční  v jarnom a jesennom období, presný dátum zberu sa občanom vždy vopred oznámi.
 3. Mesto na základe § 14 ods. 8 vyhlášky 371/2015 Z. z. zabezpečí zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad (pokosená tráva, lístie, zvyšky rastlín po pestovaní ovocia, zeleniny, kvetov, seno) 1 x za 14 dní. Harmonogram vývozov sa občanom vždy vopred oznámi formou letákov a na webovom sídle mesta.
 4. V prípade poskytnutia kompostovacích zásobníkov budú domácnosti kompostovať biologicky rozložiteľný odpad v týchto kompostovacích zásobníkoch. V tomto prípade sa postup podľa bodu 4. neuplatní.
 5. Vianočné stromčeky je možné ukladať k zberným nádobám.
 6. Mesto na základe § 81 ods. 21 písm. d) zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov nezavádza vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre biologicky rozložiteľné komunálne odpady, konkrétne pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad od fyzických osôb - nepodnikateľov, nakoľko je to pre mesto ekonomicky neúnosné. Náklady na nakladanie s komunálnymi odpadmi nemožno pokryť ani pri určení miestneho poplatku vo výške 50 % zo zákonom ustanovenej hornej hranice sadzby miestneho poplatku.
 7. Za zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu zodpovedá prevádzkovateľ kuchyne, ak jeho pôvodcom je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania.

§ 6

Zber jedlých olejov a tukov

 1. Jedlé oleje a tuky môže pôvodca odpadu, fyzická osoba – nepodnikateľ odovzdať:
 1. celoročne na zbernom mieste,
 2. pri mobilnom zbere len oprávnenej osobe, ktorá ma uzatvorenú zmluvu s mestom.

Pre fyzické osoby žijúce v rodinných domoch sa zber a preprava jedlých olejov a tukov z domácností vykonáva v deň zberu a prepravy triedeného odpadu v uzatvorených priehľadných PET fľašiach uložených pri zbernej nádobe pre komunálny odpad.

 1. Jedlé oleje a tuky musí pôvodca odpadu, právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ odovzdať len oprávnenej osobe, s ktorou musí mať uzatvorenú zmluvu.

§ 7

Triedený zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom nebezpečných látok a veterinárnych a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok

 1. Mesto zabezpečí zber oddelene vytriedených zložiek komunálneho odpadu s obsahom nebezpečných látok prostredníctvom oprávnenej osoby dvakrát do roka formou mobilného zberu. Presný termín zberu, stanovištia odberu, časový interval odberu i druhy odpadov, ktoré budú oprávnenou osobou odoberané sa občanom vždy vopred oznámi.
 2. Držiteľ veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami je povinný odovzdať ich do verejných lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať alebo oprávnenej osobe pri zbere vytriedených zložiek komunálneho odpadu s obsahom nebezpečných látok.

§ 8

Triedený zber komunálnych odpadov - elektroodpadov z domácností, batérií a akumulátorov

 1. Elektroodpad z domácností je možné odovzdať:
 1. distribútorovi formou spätného zberu,
 2. na miesto určené mestom  v rámci systému oddeleného zberu elektroodpadu z komunálnych odpadov, ktorý bol zavedený výrobcom elektrozariadení alebo organizáciou zodpovednosti výrobcov zastupujúcou výrobcov elektrozariadení,
 3. osobe oprávnenej na zber elektroodpadu,
 4. ak ide o elektroodpad zo svetelných zdrojov a veľmi malý elektroodpad aj na zberné miesto elektroodpadu.
 1. Pôvodca elektroodpadu je povinný dopraviť odpad na zberné miesto a uložiť ho podľa pokynov  obsluhy zberného miesta do skladu na to určeného.
 2. Oprávnená osoba zabezpečí dvakrát do roka zber elektroodpadov z domácností, batérií a akumulátorov priamo od rodinných a bytových domov. Zber sa uskutoční v rámci zberu nebezpečného odpadu, prípadne objemného odpadu v jarnom a v jesennom období, presný dátum zberu sa občanom vždy vopred oznámi.
 3. Zber elektroodpadov z domácností, batérií a akumulátorov možno vykonávať len oddelene od ostatných druhov odpadov.
 4. Použité batérie a akumulátory je držiteľ povinný odovzdať:
 1. distribútorovi formou spätného zberu,
 2. na zbernom mieste,
 3. osobe oprávnenej na zber.    

§ 9

 Zber objemného odpadu

 1. Pôvodca objemného odpadu je povinný:
 1. zabezpečiť prepravu objemného odpadu na zberné miesto a to osobne alebo prostredníctvo tretej osoby,
 2. riadiť sa pokynmi obsluhy zberného miesta a umiestniť objemný odpad do kontajnera na to určeného.
 1. Mesto zabezpečí  dvakrát do roka zber objemného odpadu prostredníctvom oprávnenej osoby, priamo spred rodinných a bytových domov. Zber sa uskutoční v jarnom a v jesennom období, presný dátum zberu sa občanom vždy vopred oznámi.

§ 10

Zber šatstva a textílií

 1. Na území mesta sú umiestnené špeciálne zberné nádoby určené na zber textilu a šatstva.
 2. Do zbernej nádoby na zber šatstva patrí použité textílie a odevy: pánske, dámske, detské pre všetky sezóny, lôžkoviny, stolnú bielizeň a iný domáci textil, topánky, tašky, kožené a kožušinové odevy a doplnky.
 3. Interval vývozu zberných nádob na šatstvo a textílie je najmenej dvakrát do mesiaca.

§ 11

Nahlasovanie nezákonne umiestneného odpadu

 1. Nezákonne umiestnený odpad na území mesta Veľký Krtíš môže nahlásiť akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba Okresnému úradu vo Veľkom Krtíši alebo priamo na Mestský úrad vo Veľkom Krtíši, odbor investičný a životného prostredia (I. poschodie č. dverí 36).
 2. Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti po zistení, že na jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, je povinný bezodkladne oznámiť túto skutočnosť orgánom uvedeným v ods. 1.
 3. Ďalej sa vo veci odstraňovaní nezákonne umiestneného odpadu postupuje podľa zákona o odpadoch.

§ 12

Spätný zber odpadových pneumatík

Konečný používateľ pneumatík je povinný pneumatiky  po tom, ako sa stali odpadovými pneumatikami odovzdať distribútorovi pneumatík, alebo na zberné miesto odpadových pneumatík určené mestom – areál spoločnosti Marius Pedersen a.s., prevádzka Veľký Krtíš, okrem odpadových pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.

§ 13

Zber drobného stavebného odpadu (ďalej len „DSO“)

 1. Na území mesta Veľký Krtíš je zavedený množstvový zber DSO za poplatok, ktorý Mesto Veľký Krtíš určí vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Veľký Krtíš o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Veľký Krtíš.
 2. Pôvodca alebo držiteľ drobného stavebného odpadu je povinný odpad prednostne vytriediť na jednotlivé zložky: kovy, sklo, plasty, papier, drevo, elektroodpad a odpad z obalov.
 3. Medzi DSO patria v malom množstve zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, omietok a rôznych stavebných zmesí. Pôvodca je povinný:
  • riadiť sa pokynmi obsluhy zberného miesta, DSO roztriediť na jednotlivé zložky a umiestniť ich do kontajnerov na to určených.
 4. Počas stavebných prác je držiteľ DSO povinní zhromažďovať odpad v kontajneroch alebo nádobách na to určených. Voľne je DSO možné zhromažďovať len dočasne a to bezpečným spôsobom mimo verejného priestranstva alebo na verejnom priestranstve výlučne na základe súhlasu mesta s užívaním verejného priestranstva. Daň za užívanie verejného priestranstva bude držiteľovi DSO určená na základe platného VZN o miestnych daniach na území mesta Veľký Krtíš. Kontajner na stavebný odpad poskytuje spoločnosť Marius Pedersen a.s. na základe objednávky vystavenej držiteľom DSO.

§ 14

Množstvový zber odpadu

 1. Množstvový zber odpadu na území mesta Veľký Krtíš zavedie Mesto Veľký Krtíš pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu - podnikateľa, ktorá o jeho zavedenie požiada prostredníctvom tlačiva Využívanie a vyúčtovanie množstvového zberu za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a splní podmienky stanovené osobitným zákonom a týmto nariadením.
 2. Pôvodca komunálnych odpadov uvedie počet a typ ním používaných zberných nádob a požadovanú frekvenciu (interval) vývozu komunálnych odpadov a to tak, aby boli v súlade s týmto nariadením a aby nedochádzalo k preplňovaniu zberných nádob.
 3. Umiestnenie zbernej nádoby komunálneho odpadu pri množstvovom odpade je možné iba so súhlasom mesta Veľký Krtíš.
 4. Na  množstvový zber odpadu je možné použiť len nasledovné druhy  zberných nádob:
 1. 110 l, 120 l a 240 l zberné nádoby,
 2. 1 100 l kontajnery,
 3. 100 l plastové vrecia.

§ 15

Záverečné ustanovenia

 1. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa ruší  Všeobecne záväzné nariadenie  Mesta Veľký Krtíš č. 6/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Veľký Krtíš, ktoré nadobudlo účinnosť 08.07.2016.
 2. Na tomto nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Krtíši dňa 13.03.2019 a nadobúda účinnosť dňa 01.04.2019.

 

        Ing. Dalibor  Surkoš

          primátor Mesta Veľký Krtíš

dnes je: 24.9.2019

meniny má: Ľuboš, Ľubor

podrobný kalendár

Ste spokojní s prácou MsÚ?
 
 
28897

 
 
 
15076

 
webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka