Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN mesta

Roky


 

Aktuálny rok 2019

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Krtíš č. 8/2019 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky sociálnej pomoci občanom mesta Veľký Krtíš

Dátum zverejnenia návrhu: 2.9.2019

Schválené: 18.9.2019

Vyhlásené: 19.9.2019

Účinnosť: 15.10.2019

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Krtíš č. 8/2019 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky sociálnej pomoci občanom mesta Veľký Krtíš

 

 Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Krtíši podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 27 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určuje postup a podmienky pri poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky sociálnej pomoci občanom mesta Veľký Krtíš (ďalej len „nariadenie“).

§ 1

Úvodné ustanovenie

Toto nariadenie upravuje pôsobnosť mesta Veľký Krtíš (ďalej len „mesto“) pri poskytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi (ďalej len „jednorazová dávka“) a mimoriadnej dávky sociálnej pomoci (ďalej len „mimoriadna dávka“) obyvateľovi s trvalým pobytom v meste a určuje:

 1. podmienky poskytovania jednorazovej dávky,
 2. formy poskytnutia jednorazovej dávky,
 3. účel na poskytnutie jednorazovej dávky,
 4. postup pri poskytovaní jednorazovej dávky,
 5. výšku jednorazovej dávky,
 6. poskytovanie mimoriadnej dávky.

§ 2

Jednorazová dávka

 1. Jednorazovú dávku možno poskytnúť občanovi v hmotnej núdzi, ktorý je odkázaný na poskytovanie dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú. Jednorazová dávka sa poskytuje na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov.
 2. Za mimoriadne výdavky na účely poskytovania jednorazovej dávky sa považujú výdavky na zabezpečenie najmä:
 1. úhrad školských potrieb pre nezaopatrené dieťa, ktoré nezabezpečujú školy v rámci dotácie na školské potreby,

na jedno nezaopatrené dieťa 50,00 €, päť detí a viac 250,00 €

 1. úhrad výdavkov spojených so školskou, mimoškolskou a záujmovou činnosťou dieťaťa,

na jedno nezaopatrené dieťa 50,00 €

 1. úhrad časti poplatkov za kúpeľnú liečbu, okrem cestovných výdavkov,

jednotlivcovi a nezaopatrenému dieťaťu 85,00 €

a na dioptrické okuliare na základe lekárskeho predpisu 40,00 €

 1. kúpy obuvi a ošatenia,

na dospelého 55,00 €

na jedno nezaopatrené dieťa do 25 rokov 50,00 €

rodičia s počtom detí 5 a viac 360,00 €

 1. kúpy základného vybavenia domácnosti (posteľ, stôl, stolička, skriňa, chladnička, sporák, varič, vykurovacie teleso, práčka, periny a posteľná bielizeň, bežný kuchynský riad a vysávač, vodovodné batérie, WC, vaňa) 170,00 €    
 2. kúpy pevného paliva na vykurovanie domácnosti,

jednoizbový byt 55,00 €,  dvojizbový  90,00 €,  trojizbový 125,00 €

 1. opravy základného vybavenia domácnosti (chladničky, sporáka, variča, vykurovacieho telesa, práčky a vysávača, vodovodnej batérie, WC, vane) 65,00 €
 2. vymaľovanie bytu,

jednoizbový byt 30,00 €,   dvojizbový  40,00 €,  trojizbový 50,00 €

 1. vybavenie osobných dokladov

do výšky správneho poplatku.

§ 3

Podmienky pre poskytnutie jednorazovej dávky

Žiadateľ o poskytnutie jednorazovej dávky, ktorý spĺňa podmienky podľa tohto nariadenia, podáva písomnú žiadosť mestu cestou Mestského úradu vo Veľkom Krtíši s vyplnenými a potvrdenými prílohami, ktorými sú:

 1. potvrdenie o výške dávky v hmotnej núdzi, príspevkov k dávke a vyživovacích povinnostiach určených súdom s kópiou platného rozhodnutia okresného súdu,
 2. potvrdenie o evidencii žiadateľa ako uchádzača o zamestnanie v prípade, že je nezamestnaný a nie je dobrovoľne nezamestnaný,
 3. vyjadrenie školy o návšteve školy, ak je žiadateľom o jednorazovú dávku rodina s maloletým dieťaťom/deťmi,
 1. vyjadrenie obvodného detského lekára, ak je žiadateľom o jednorazovú dávku rodina s maloletým dieťaťom/deťmi v predškolskom veku,
 2. pre prípad, že žiadateľ je v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v postavení daňovníka, resp. poplatníka, potvrdenie o tom, že má splnené povinnosti, ktoré mu z titulu tohto postavenia vyplývajú, a zároveň nemá voči mestu ani iné záväzky po lehote ich splatnosti,
 3. ďalšie doklady a potvrdenia, ktoré sú uvedené v prílohe.

 

§ 4

Mimoriadna dávka

Mimoriadnu dávku sociálnej pomoci občanovi môže mesto priznať na úhradu  výdavkov v mimoriadnych prípadoch súvisiacich s nepriaznivou sociálnou situáciou. Za mimoriadne  prípady pre účely poskytovania mimoriadnej dávky sa považujú najmä výdavky súvisiace s:

 1. odstraňovaním následkov živelnej pohromy, t. j. záplav, víchrice, požiaru a pod. v prípade, že ho vedome resp. z nedbanlivosti nezapríčinila osoba žijúca v nehnuteľnosti alebo osoba, ktorá sa v nehnuteľnosti zdržiavala s vedomím užívateľa alebo majiteľa poškodenej nehnuteľnosti - 250,00 €
 2. liečbou závažného ochorenia žiadateľa alebo fyzických osôb, ktoré sú so žiadateľom spoločne posudzované, ak tieto výdavky nie sú kryté prostredníctvom zdravotného poistenia - na osobu 50,00 €
 3. riešením nepriaznivej sociálnej situácie alebo sociálnej udalosti žiadateľa alebo fyzických osôb, ktoré sú so žiadateľom spoločne posudzované, ak si uplatnili zákonné nároky na dávku sociálneho poistenia, výživné, štátnu sociálnu dávku alebo dávku v hmotnej núdzi a tvoria spoločnú domácnosť - 120,00 €

§  5

Podmienky pre poskytnutie mimoriadnej dávky

Žiadateľ o poskytnutie mimoriadnej dávky, ktorý spĺňa podmienky podľa tohto nariadenia, podáva   písomnú žiadosť mestu cestou Mestského úradu vo Veľkom Krtíši    s vyplnenými a potvrdenými prílohami, ktorými sú:

 1. potvrdenie o výške príjmu alebo dávky v hmotnej núdzi, príspevkov k dávke a vyživovacích povinnostiach určených súdom s kópiou platného rozhodnutia okresného súdu,
 2. potvrdenie o evidencii žiadateľa ako uchádzača o zamestnanie v prípade, že je nezamestnaný a nie je dobrovoľne nezamestnaný,
 3. vyjadrenie školy o návšteve školy, ak je žiadateľom o mimoriadnu dávku rodina s maloletým dieťaťom/deťmi,
 4. doklad od všeobecného lekára o liečbe závažného ochorenia
 5. pre prípad, že žiadateľ je v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v postavení daňovníka, resp. poplatníka, potvrdenie o tom, že má splnené povinnosti, ktoré mu z titulu tohto postavenia vyplývajú, a zároveň nemá voči mestu ani iné záväzky po lehote ich splatnosti.

 

§ 6

Spoločné ustanovenia

 1. Jednorazová dávka a mimoriadna dávka môže byť poskytnutá len v prípadoch, keď je možné dokladovať naliehavosť odkázanosti na túto formu pomoci a keď  je preukázaná potreba mimoriadnych výdavkov, súvisiacich s udalosťami uvedenými v § 2.
 2. Jednorazová dávka a mimoriadna dávka sa poskytuje vo vecnej forme. V prípadoch ako je kúpeľná liečba, škola v prírode, lyžiarsky zájazd môže byť poskytnutá v peňažnej forme.
 3. Mimoriadne výdavky musia byť zdokumentované predložením pokladničného dokladu z registračnej pokladne alebo faktúry a doklade o úhrade faktúry.
 4. Jednorazová dávka a mimoriadna dávka nie je nárokovateľná a na jej poskytnutie nie je právny nárok.
 5. Jednorazovú dávku a mimoriadnu dávku je možné poskytnúť v rámci kalendárneho roka len raz. V odôvodnených prípadoch sa môže poskytnúť opakovane ako súčet takto poskytnutých dávok, najviac do výšky trojnásobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.
 6. Jednorazová dávka  a mimoriadna dávka je poskytovaná z rozpočtu mesta v danom kalendárnom roku.
 7. Na základe posúdenia žiadosti komisiou pre zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie odbor sociálny, školstva, kultúry a športu  MsÚ vyhotoví návrh rozhodnutia o poskytnutí alebo neposkytnutí jednorazovej dávky alebo mimoriadnej dávky a odstúpi ho na schválenie primátorovi mesta.
 8. Výnimočne a v mimoriadnej situácii, ktorá si vyžaduje bezodkladné riešenie môže primátor mesta rozhodnúť o poskytnutí mimoriadnej dávky občanovi v zmysle § 4 tohto nariadenia. O poskytnutí takejto dávky bude komisia pre zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie informovaná na svojom najbližšom zasadnutí.

§ 7

Záverečné ustanovenia

 1. Pri poskytovaní jednorazovej dávky a mimoriadnej dávky sa postupuje podľa zákona č. 417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov, zákona č. 71/1996 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a zákona č. 601/2003 o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva:
 1. kontrolór mesta,
 2. odbor sociálny, školstva, kultúry a športu MsÚ.
 1. Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Krtíš č. 5/2014 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky sociálnej pomoci občanom Mesta Veľký Krtíš.
 2. Toto nariadenie schválilo Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Krtíši dňa  18.9.2019.
 3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15.10.2019.

 

                                                                                              Ing. Dalibor Surkoš

primátor mesta Veľký Krtíš

Príloha č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Veľký Krtíš č. 8/2018

 

Žiadosť

o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi

_________________________________________________________________  

 

Žiadateľ

 

Meno a priezvisko: ....................................................... r. č.: ...............................

 

trvale bytom: ................................................................. č. OP: .............................

 

stav: ..............................      počet členov domácnosti: ..........................................

 

Meno a priezvisko členov domácnosti:

 

 

                       ................................................ r. č.  ..................................................

 

                       ................................................ r. č.  ..................................................

                     

                       ................................................ r. č.  ..................................................

 

                       ................................................ r. č.  ..................................................

 

                       ................................................ r. č.  ..................................................

 

                       ................................................ r. č.  ..................................................

 

Svoju žiadosť odôvodňujem nasledovne:

 

                                                                                                         podpis

 

 

Príloha č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Veľký Krtíš č. 8/2018

 

   Žiadosť

o poskytnutie mimoriadnej dávky sociálnej pomoci

_________________________________________________________________  

 

Žiadateľ

 

Meno a priezvisko: ........................................................ r. č.: ...............................

 

trvale bytom: ................................................................. č. OP: .............................

 

stav: ..............................      počet členov domácnosti: ..........................................

 

Meno a priezvisko členov domácnosti:

 

 

                       ................................................ r. č. ...................................................

 

                       ................................................ r. č.  ..................................................

                     

                       ................................................ r. č.  ..................................................

 

                       ................................................ r. č.  ..................................................

 

                       ................................................ r. č.  ..................................................

 

                       ................................................ r. č.  ..................................................

 

Svoju žiadosť odôvodňujem nasledovne :

 

 

                                                                                                          podpis

 

 

 

Príloha č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Veľký Krtíš č. 8/2018

____________________________________________________________

Názov a adresa školy

 

 

Vyjadrenie k dochádzke do školy

         Vo veci poskytnutia jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Vás žiadame v súlade § 27 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, aby ste nám na tomto dožiadaní oznámili dochádzku dieťaťa do školy.

 

Meno a priezvisko dieťaťa: ......................................................................................

       

Trvalé bydlisko: .......................................................................................................

 

Školu navštevuje pravidelne – nepravidelne a v školskom roku .......................  má

 

vymeškané neospravedlnené hodiny v počte ................. .

 

Spolupráca s rodičmi dieťaťa: ..............................................................                                    

 

 

                                                                        

                                                                                                  ................................        

                                                                                                   pečiatka a podpis

 

Dátum:

 

 

Príloha č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Veľký Krtíš č. 8/2018

 

_________________________________________________________________

Názov a adresa zdravotníckeho zariadenia alebo lekára

 

 

 

Vyjadrenie lekára k poskytnutiu jednorazovej dávky v hmotnej núdzi

 

 

         Vo veci poskytnutia jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Vás žiadame v súlade § 27 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, aby ste nám na tomto dožiadaní oznámili,  aká je starostlivosť o dieťa.

 

Meno a priezvisko dieťaťa: ......................................................................................

       

Trvalé bydlisko: .......................................................................................................

 

Preventívna starostlivosť:

 

..................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................

 

Zdravotný stav:

 

..................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................

 

 

                                                                                          ......................................        

                                                                                          pečiatka a podpis lekára

Dátum:

 

Príloha č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Veľký Krtíš č. 8/2018

 

Mesto Veľký Krtíš

 

Čestné vyhlásenie

 

Menovaný:................................................................................................................. 

 

narodený:................................................  rod. č.:.....................................................

 

Trvalé bydlisko:.........................................................................................................

  

týmto

 

čestne prehlasujem, že okrem dávky v hmotnej núdzi a iných dávok poskytnutých Úradom práce a sociálnych vecí vo Veľkom Krtíši nepoberám žiadnu mzdu ani nemám žiadne iné príjmy.

Uvedené údaje sú pravdivé a úplné. Som si vedomý/á právnych následkov nepravdivého čestného vyhlásenia.

Čestné vyhlásenie sa vydáva pre Mesto Veľký Krtíš k žiadosti o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi.

                                                                 

                                                                           .............. ..................................  

                                                                                  podpis žiadateľa/ky

 

 

Vo Veľkom Krtíši dňa ......................................

 

 

Tlačivo slúži len k žiadosti JDHN – nie je potrebné overovať na matrike!

 

 

Príloha č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Veľký Krtíš č. 8/2018

POTVRDENIE

Žiadateľ o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi / mimoriadnu dávku sociálnej pomoci

 

Meno a priezvisko: ..................................................................................................

 

Dátum narodenia: ............................

 

Adresa bydliska: ...................................................................................................

ktorý je v zmysle zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v postavení daňovníka resp. poplatníka,

 

má / nemá *

 

splnené povinnosti, ktoré mu z titulu tohto postavenia vyplývajú, a zároveň

 

má / nemá *

 

voči mestu Veľký Krtíš ani iné záväzky po lehote ich splatností.

 

............................................

pečiatka a podpis

 

* nehodiace sa prečiarknite

 

Pre potreby jednorazovej dávky v HN a mimoriadnej dávky sociálnej pomoci

 

  Príloha č. 7 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Veľký Krtíš č. 8/2018

 

Náležitosti na poskytnutie jednorazovej dávky

 

 1. Žiadosť o jednorazovú dávku.

 

 1. Žiadosť o mimoriadnu dávku sociálnej pomoci.

 

 1. Rozhodnutie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poberaní dávky v hmotnej núdzi.

 

 1. Rozhodnutie z Okresného súdu o rozvode manželstva.

 

 1. Potvrdenie o poberaní prídavku na nezaopatrené dieťa *za kalendárny rok – rozpis podľa mesiacov.

 

 1. Potvrdenie o výdavkoch súvisiacich s bývaním (nájomné, elektrika, plyn).

 

 1. Potvrdenie o poberaní dávky v hmotnej núdzi *za kalendárny rok – rozpis podľa mesiacov.

 

 1. Potvrdenie o poberaní rodičovské príspevku – rozpis podľa mesiacov.

 

 1. Rozhodnutie o výške dôchodkových dávok (invalidný, starobný, vdovský, sirotský, sociálny).

 

 1. Potvrdenie, že žiadateľ v súčasnosti poberá dôchodkové dávky.

 

 1. Potvrdenie o poberaní náhradného výživného - rozpis podľa mesiacov. 

 

 1. Čestné prehlásenie o potvrdení, že nie je poberateľom ďalšieho príjmu.

 

 1. Potvrdenie o poberaní peňažného príspevku za opatrovanie.

 

 1. Potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny – evidencia uchádzačov o zamestnanie.

 

 1. Potvrdenia zo školy.

 

 1. Potvrdenie od lekára.

 

 1. Potvrdenie z mesta Veľký Krtíš, že nemá podlžnosti na poplatkoch.

 

Tieto potvrdenia je nutné doložiť aj pre osoby, ktoré sú so žiadateľom spoločne posudzované!!!!

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

Ste spokojní s prácou MsÚ?
 
 
28920

 
 
 
15100

 
webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka