Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN mesta

Roky


 

Aktuálny rok 2019

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Krtíš č. 9/2019 ktorým sa určuje postup pri poskytovaní finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Dátum zverejnenia návrhu: 2.9.2019

Schválené: 18.9.2019

Vyhlásené: 19.9.2019

Účinnosť: 15.10.2019

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Krtíš č. 9/2019 ktorým sa určuje postup pri poskytovaní finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Krtíši v súlade s § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 75 a § 88 ods. 4 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „nariadenie“).

§ 1

Úvodné  ustanovenie

Týmto nariadením sa upravujú podmienky a postup pri poskytovaní finančných príspevkov mestom Veľký Krtíš (ďalej len „mesto“) na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona a to:

 1. príspevku na dopravu,
 2. príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého,
 3. príspevku akreditovanému subjektu.

 

§ 2

Príspevok na dopravu

 1. Na úpravu a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom, alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, pre ktoré je vykonávané pobytové opatrenie súdu podľa § 49 ods. 1 a § 56 ods. 1 písm. c) zákona a na podporu úpravy ich rodinných pomerov mesto môže poskytnúť príspevok na dopravu.
 2. Oprávneným žiadateľom príspevku na dopravu sú rodičia dieťaťa, alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa a spĺňajú tieto podmienky:
 1. majú trvalý pobyt v meste,
 2. prejavujú skutočný záujem o úpravu vzťahov a zachovanie vzťahov s dieťaťom a ak vynaložili primerané úsilie na úpravu svojich rodinných pomerov, bytových pomerov a sociálnych pomerov tak, aby sa mohli osobne starať o dieťa, čo preukážu písomným stanoviskom príslušného orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a centra pre deti a rodinu, v ktorom je dieťa umiestnené (ďalej len „centrum“),
 3. príjem rodiča alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa a osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, nepresiahnu hranicu životného minima stanovenú zákonom o životnom minime za obdobie 6 mesiacov pred podaním žiadosti,
 4. predložia písomné vyjadrenie centra o povolení a odporučenom rozsahu návštev dieťaťa a o tom, že centrum, ktoré stretnutie odporučí, vytvorí pre stretnutie podmienky.
 1. Za príjem na účely určenia súm životného minima sa podľa zákona o životnom minime nepovažujú jednorazové štátne sociálne dávky poskytnuté podľa osobitných predpisov, peňažné príspevky občanov s ťažkým zdravotným postihnutím na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ich ťažkého zdravotného postihnutia, okrem príspevku na opatrovanie, jednorazová dávka v hmotnej núdzi a štipendiá.
 2. Na základe posúdenia žiadosti oprávneného žiadateľa komisiou pre zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie, odbor sociálny, školstva, kultúry a športu MsÚ vyhotoví návrh rozhodnutia o poskytnutí alebo neposkytnutí príspevku na dopravu na obdobie troch mesiacov a odstúpi ho na schválenie primátorovi mesta.
 3. Príspevok na dopravu sa poskytne oprávnenému žiadateľovi zálohovo do výšky cestovného lístka autobusom pre maximálny počet  dvoch osôb z mesta do sídla centra a späť.
 4. Ďalšiu časť príspevku      na dopravu je možné žiadateľovi poskytnúť až po zúčtovaní zálohovo poskytnutého príspevku na dopravu.
 5. Oprávnený žiadateľ môže znova požiadať o poskytnutie príspevku na dopravu najskôr jeden mesiac pred uplynutím platnosti predtým schváleného príspevku.
 6. Lehota na vybavenie žiadosti je 1 kalendárny mesiac.

 

§ 3

Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého

 1. Mesto poskytne mladému dospelému, ktorému vznikol nárok na poskytnutie príspevku podľa § 68 zákona, príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého ak
 1. o príspevok požiada do 30 dní po skončení vykonávania opatrení podľa § 55 ods. 1 zákona,
 2. mal trvalý pobyt na území mesta v čase jeho umiestnenia do centra.
 1. Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého sa poskytuje vo výške 30 % príspevku podľa § 68 ods. 3 zákona, t. j. vo výške 30 % z desaťnásobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa.
 2. Súčasťou žiadosti o poskytnutie príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého je potvrdenie o poskytnutí príspevku na uľahčenie osamostatnenia sa podľa § 68 zákona a potvrdenie o skončení ústavnej starostlivosti v centre.
 3. Mesto vydá rozhodnutie o poskytnutí príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého, v ktorom určí akou formou príspevok poskytne a tiež môže rozhodnúť, že príspevok  bude poskytnutý vo viacerých splátkach.
 4. Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého poskytne mesto
 1. peňažnou formou,
 2. vecnou formou alebo
 3. kombinovanou formou.
 1. Mesto môže rozhodnúť, že príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého bude poskytnutý vo viacerých splátkach. Plná výška príspevku musí byť poskytnutá najneskôr do šiestich mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia.

 

§ 4

Príspevok akreditovanému subjektu

 1. V zmysle § 88 ods. 3 môže mesto poskytovať akreditovanému subjektu, ktorý nie je centrom a fyzickej osobe alebo právnickej osobe podľa § 71 ods. 1 písm. e) zákona, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 10 zákona finančný príspevok na vykonávanie opatrení podľa zákona.
 2. Akreditovaný subjekt, ktorý vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately môže do 15. januára predchádzajúceho roka podať žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na ďalší rozpočtový rok na mestský úrad. Žiadosť musí obsahovať:
 1. základné identifikačné údaje o subjekte,
 2. doklad o akreditácii,
 3. popis obsahu činnosti subjektu,
 4. finančný rozpočet činnosti subjektu,
 5. požadovanú výšku finančného príspevku,
 6. rozpis zdrojov financovania subjektu.
 1. O poskytnutí finančného príspevku a jeho výške akreditovanému subjektu, ktorý vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na nasledujúci rozpočtový rok rozhodne MsZ individuálne, na základe predloženej žiadosti príslušným subjektom, posúdenej v komisii pre zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie do 30. apríla.
 2. Požiadať o finančný príspevok môže aj fyzická osoba alebo právnická osoba podľa § 71 ods. 1 písm. e) zákona, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine v zmysle § 10 citovaného zákona, ku ktorým nie je potrebná akreditácia. Ustanovenia odseku 2 sa na ňu vzťahujú primerane.
 3. Mesto môže poskytnúť finančný príspevok akreditovanému subjektu, fyzickej osobe alebo právnickej osobe spôsobilej na napĺňanie opatrení zákona vo výške preukázaných skutočných výdavkov na vykonávanie opatrenia, metódy, techniky a postupu podľa zákona, najviac vo výške dohodnutej v zmluve.

 

§ 5

Záverečné ustanovenia

 1. Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Krtíš č. 3/2006 ktorým sa určuje postup pri poskytovaní finančných príspevkov na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
 2. Toto nariadenie schválilo Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Krtíši dňa 18.9.2019.
 3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15.10.2019.

 

                                                                                                 Ing. Dalibor Surkoš

primátor mesta Veľký Krtíš

 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

Ste spokojní s prácou MsÚ?
 
 
28920

 
 
 
15100

 
webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka