Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

EP-Ul.Št.Tučeka

Adresa:Elok. prac. Št.Tučeka

Elokované pracovisko
Št.Tučeka 84
990 01 Veľký Krtíš

Zástupkyňa pre EP:

Iveta Ďuranová

Tel.:

+421 911 343 442

E-mail:

msmotyl@azet.sk


 

„Motýlik“

Škôlka je umiestnená v netypizovanej budove mimo centra mesta. Areál tvorí ovocný sad a trávnatá plocha vybavená preliezkami, pieskoviskom a altánkami, ktoré sa využívajú na výchovno-vzdelávacie,  rekreačné   a zábavné aktivity pri pobyte detí vonku, na ochranu pred dažďom alebo slnkom. Jeden z nich  je  vybavený  spojovacím chodníkom k budove, vedľa ktorého je zdravotný – pocitový  chodník, ktorý môžu detí využívať dennodenne. Priestorové a materiálno-technické podmienky  škôlky sú veľmi dobré. Každá trieda je vybavená počítačom  a internetom,  v 2. triede je  nainštalovaná interaktívna tabuľa.

Na budove sú vymenené všetky okná a vonkajšie dvere, budova je zateplená. Rekonštrukciou prešli aj sociálne zariadenia a podlahy v budove. Vymenené sú  všetky elektrické  svietidlá v triedach, v jedálni a na chodbách. Objekt má bezbariérový  prístup.

Zameranie tried

Motýlik je presvedčený, že ,,Keď sa dieťa slobodne hrá, vyrastie z neho slobodný človek“ a svoju ponuku obohatí o všetky nové inovačné prvky, ktoré si dieťa plánuje a vyberá.

PRÍRODOVEDNÁ TRIEDA

Alarmujúci stav životného prostredia vyžaduje nutnú zmenu postojov a vzťahov človeka k prírode. Uvedomenie si, že prírodné prostredie, je to, čo udržiava život a vytvára podmienky pre rozvoj všetkého živého a že jeho ohrozenie je aktuálnym nebezpečenstvom pre nás všetkých, vedie aj učiteľky materských škôl k výchove a sebavýchove v oblasti ochrany prírody a života vôbec.

Preto je dôležité vytvoriť vhodné podmienky na pozorovanie prírody vytvorením kútika živej prírody k realizácii cieľa „utvárať základy environmentálneho cítenia prostredníctvom citového vzťahu k prírode“. Vytvorením prostredia chceme dať deťom príležitosť relaxovať i pracovať so živou i neživou prírodnou formou aktivizujúcich metód a didaktických aktivít.

Poznávať nepoznané, overovať, skúmať, experimentovať, podporovať ich samostatnosť nielen v bežných činnostiach, ale aj pri rôznych „pokusoch“:

 • práca s mikroskopom – pozorovať tkanivá, vlákna, krídla i drobné jednobunkové živočíchy
 • práca s akváriom – rybičky, vodné rastliny, slimáky a pod.
 • pozorovanie a starostlivosť o „Motýliu záhradu“ – vnímať a prežívať cyklus premeny húsenice na motýľa
 • pestovanie rastlín, kvetín a starostlivosť o ne – sadenie, polievanie, hnojenie
 • hry na laborantov so skúmavkami a rôznymi nádobkami, kde budú pozorovať ako vznikajú farby, odtiene, poznatky o veľkosti, objeme, miešanie tekutín
 • pokusy vyparovania a miznutia vody, absorpcia vody do rôznych vlákien, skúmanie magnetizmu (námety čerpáme z rozprávok, z prírody a procesu, ktorý prebieha počas ročných období)
 • práca s PC – využívanie IKT na vyhľadávanie nových informácií, overovanie vedomostí a zaznamenávanie získaných zručností

 

Čo ponúkame

Výlety a exkurzie do okolia Veľkého Krtíša, rekreačný pobyt v škole v prírode

Stimulovať poznávanie obklopujúceho prostredia a rozvoj kritických postojov voči faktorom o prírode.

Sviatky, tradície, pranostiky, besiedky s rodičmi a starými rodičmi

Pestovať národné povedomie pripomínaním si ľudových zvykov, tradícií, pranostík.

Tvorivé dielne pre rodičov a deti

Prostredníctvom výtvarno-remeselnej techniky rozvíjať pracovné a technické zručnosti s priamou účasťou rodičov a detí.

Predplavecká príprava

Na základe prirodzenej radosti z pohybu vo vode utvárať trvalý pozitívny vzťah k telovýchovným činnostiam.

„Môj veľký deň“

 • oslava narodenín a menín a relaxačné rozprávky

Tešiť sa z obdarovania iných a spolu prežívať ich radosť. Prostredníctvom aktívneho denného počúvania vytvárať stav pohody, ktorá je základom mentálneho zdravia.

Divadelné predstavenia pre deti

 • v podaní učiteliek k protidrogovej prevencii,  k podpore zdravého životného štýlu a k priblíženiu regionálnych tradícii

Vzbudiť u detí záujem o dramatické umenie, podporovať obrazotvornosť, fantáziu, vyjadrovacie, dramatické, pohybové a hudobné schopnosti.

Účasť na okresných prehliadkach mesta

(Vianoce očami detí, V krajine rozprávok a fantázie, Zlatý slávik, výtvarná prehliadka, OH detí predškolského veku)
Vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými prostriedkami literárne, výtvarne, hudobne, dramaticky, pohybovo) pocity a dojmy z rozprávok, príbehov. Zaujať adekvátne postoje k pohybu a športovým aktivitám, dodržiavať zvolené pravidlá.

Krúžková činnosť

Oboznamovanie sa s anglickým jazykom, Tanečný krúžok v spolupráci so ZUŠ, Literárno-dramatický krúžok „Motýlik“.


 

Čo chystáme

 • využiť školskú záhradu na pozorovanie a rozvoj ochranárskych zručností nášho vtáctva a tým zabezpečiť bioochranu stromového porastu záhrady
 • zrealizovať opravy a nové nátery všetkých preliezok v areáli školy, zrekonštruovať časť areálu s ohniskom na opekanie
 • vysadenie záhonu liečivých bylín v areáli škôlky

 

Projekty

„Život v prírode“

 • enviromentálny projekt
   

„Veselé žabky“

 • predplavecká príprava
   

„Evička a deti“

„Zlatý slávik“

 • spevácka prehliadka

 

Správy o činnosti do roku 2008

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Ste spokojní s prácou MsÚ?
 
 
28886

 
 
 
15074

 
webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka