Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

PRIMÁTOR MESTA

Ing. Dalibor Surkoš - primátor mesta Veľký Krtíš


Adresa:Primátor mesta Ing. Dalibor Surkoš

  MESTO Veľký Krtíš 
  Mestský úrad
  J.A.Komenského 3
  990 01 Veľký Krtíš

Tel.:

+421 47/4812 110 

Fax:

+421 47/4812 112

E-mail:

mesto@velky-krtis.sk

Primátor mesta Ing. Dalibor Surkoš

 • narodený 7. júna 1960, ženatý (manželka Zora), 1 dieťa (Katarína)
 • Adresa trvalého pobytu: Za poštou 1, Veľký Krtíš
 • Je absolventom Gymnázia vo Veľkom Krtíši a Vysokej školy báňskej – Hornicko-geologickej fakulty.
 • Po ukončení štúdia v roku 1982 začal pracovať v Dole 1. Mája v Karvinej ako baník, od roku 1984 až do januára 1993 ako banský technik, vedúci zmeny, vedúci technickej prípravy výroby, vedúci výroby a zástupca hlavného inžiniera v Bani Dolina vo Veľkom Krtíši.
 • V komunálnych voľbách v roku 1990 bol ako 30-ročný zvolený za poslanca Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Krtíši.
 • Od roku 1990 bol členom mestskej rady a predsedom bytovej komisie.
 • V doplňujúcich komunálnych voľbách v roku 1993 bol ako 32 ročný prvý krát zvolený za primátora mesta Veľký Krtíš.
 • V komunálnych voľbách v roku 1994 bol druhýkrát zvolený za primátora mesta Veľký Krtíš.
 • Bol zakladateľom Slovenského zväzu výrobcov tepla a následne jeho prezidentom v rokoch 1998-2002.
 • V komunálnych voľbách v roku 1998 bol tretíkrát zvolený za primátora mesta Veľký Krtíš.
 • Od roku 2003 bol riaditeľom a konateľom STP Comex s.r.o.
 • V komunálnych voľbách v roku 2006 bol štvrtýkrát zvolený za primátora mesta Veľký Krtíš.
 • V komunálnych voľbách v roku 2010 bol piatykrát zvolený za primátora mesta Veľký Krtíš.
 • V komunálnych voľbách v roku 2014 bol šiestykrát zvolený za primátora mesta Veľký Krtíš.
 • Od roku 1993 do roku 2002 bol členom predsedníctva a členom rady Združenia miesta a obcí Slovenska.
 • Od roku 2007 je členom predsedníctva a členom rady Združenia miesta a obcí Slovenska.
 • Od roku 1993 do roku 2003 bol a 2007 – až do súčasnosti je predsedom regionálneho združenia miest a obcí Veľkokrtíšskeho regiónu so sídlom vo Veľkom Krtíši.
 • Je členom Výboru pre otázky zamestnanosti pri UPSVaR vo Veľkom Krtíši.

 

Primátor mesta
Primátor mesta je najvyšším výkonným orgánom a predstaveným mesta. Funkcia primátora je verejnou funkciou. Volia ho obyvatelia mesta v priamych voľbách na štyri roky. Funkčné obdobie primátora sa končí zvolením nového primátora a zložením sľubu novozvoleného primátora.

Funkcia primátora je nezlučiteľná s funkciou:
a) poslanca mestského zastupiteľstva,
b) zamestnanca mesta, v ktorej bol zvolený,
c) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej mestom, v ktorej bol zvolený,
d) predsedu samosprávneho kraja,
e) vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy,
f) podľa osobitného zákona

Primátor:
a) zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a podpisuje ich uznesenia,
b) vykonáva mestskú správu,
c) zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
d) vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok mestského úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov mesta, informuje mestské zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku mestského úradu,
e) rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom mesta vyhradené mestskému zastupiteľstvu,

Primátor je štatutárnym orgánom mesta.
Primátor môže pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné. Ak bol výkon uznesenia mestského zastupiteľstva pozastavený, môže mestské zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť. Ak mestské zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia primátor nemôže pozastaviť.

Obec môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť poduku do 6.638,- €, ak:
a) poruší nariadenie,
b) neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti, a tým naruší vzhľad alebo prostredie mesta alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo vyhradených miest,
c) nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú primátorom poskytnúť osobnú pomoc alebo vecnú pomoc počas odstraňovania a pri odstraňovaní následkov živlenej pohromy alebo pri inej mimoriadnej udalosti,

Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa mesto dozvedelo o tom, kto sa konania dopustil, najneskôr však do troch rokov od porušenia nariadenia alebo nesplnenia povnnosti. Pri ukladaní pokút sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. Výnos pokút je príjmom mesta.

Mandát primátora zaniká:
a) odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
b) uplynutím funkčného obdobia,
c) vzdaním sa mandátu,
d) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
e) pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
f) vyhlásením výsledku hlasovania obyvateľov mesta a odvolaní primátora, ktorým sa rozhodlo o odvolaní primátora,
g) zmenou trvalého pobytu mimo územia mesta, v ktorej vykonáva funkciu,
h) v prípadoch podľa § 13 ods. 3, ak primátora do 30 dní odo dňa vzniku nezlučiteľnosti funkcie neurobí relevantný úkon na odstránenie tohto rozporu,
i) smrťou,
j) zrušením mesta.

Vzdanie sa mandátu primátora sa musí urobiť písomne a jeho účinky nastávajú dňom uvedeným v tomto písomnom úkone, najskôr však dňom doručenia mestskému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.

Mestské zastupiteľstvo:
a) vyhlási hlasovnie obyvateľov mesta o odvolaní primátoram ak

 1. o to petíciou požiada aspoň 30 % oprávnených voličov,
 2. hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti primátora, porušuje Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy

b) môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov mesta o odvolaní primátora, ak neprítomnosť alebo nespôsobilosť primátora na výkon funkcie trvá dlhšie ako šesť mesiacov.
 


 

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

Ste spokojní s prácou MsÚ?
 
 
28920

 
 
 
15101

 
webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka