Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Z činnosti

Z činnosti mestskej polície v meste Veľký Krtíš za r. 2007

Mestská polícia so sídlom vo Veľkom Krtíši, bola zriadená dňom 5.2.1992 Mestom Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3.

481 prípadov prejednaných v blokovom konaní
    9 prípadov bolo odložených
  22 prípadov bolo uložených
  26 prípadov bolo oznámených príslušnému orgánu
  98 prípadov bolo odovzdaných
  47 prípadov bolo riešených dohovorom

Priestupky podľa zákona 372/1990 Zb.o priestupkoch (okrem vyriešených dohovorom)

§22 priestupky proti bezp.a plyn.cestnej premávky - 355
§47-48 priestupky proti verejnému poriadku - 213
§49 priestupky proti občianskému spolunažívaniu - 18
§50 priestupky proti majetku - 50

Z celkového počtu zistených priestupkov bolo 213 oznámených občanmi a organizáciami. V blokovom konaní bolo uložených 398 pokút na sumu 94.600.-SK a 83 formou bolokovej pokuty nezaplatenej na mieste na sumu 51.300.-SK.
Oproti r. 2006 došlo k poklesu u všetkých registrovaných sledovaných druhov priestupkov čo však nieje odrazom zmenšeného počtu páchaných protiprávnych konaní občanov, ale reálne nižším počtom príslušníkov MP podieľajúcich sa na zadokumentovaní
týchto protiptávnych konaní a vyšší podiel akcii spoločenského významu, ktoré museli zabezpečiť (jarmoky, vianočné trhy, stráženie betlehemu).
Príslušníci MP v r. 2007 vybavili 343 žiadostí o doručenie zásielok (súdy, exekútori) a 41 žiadostí v rámci prešetrovania správania sa konkrétnych osôb.
Príslušníkmi MP v r. 2007 bolo odchytených 37 voľne pobiehajúcich psov, z ktorých 17 bolo uložených na základe zmluvných podmienok v Útulku ochrany zvierat v Lučenci. Ďalších 20 psov bolo vrátených majiteľom s postihom v rámci platných právnych predpisov, alebo umiestnených u nových majiteľov.
Služobné motorové vozidlo MP bolo vybavené hasiacim prístrojom na likvidovanie menších požiarov, prípadne prvotný zásah na požiari do príchodu hasičov. Príslušníci MP zasahovali celkovo v 5 prípadoch / úmyselne podpálená drevenná terasa a ďalšie 4 úmyselne podpálené kontajnery z ktorých jeden sa už nepodarilo zachrániť. Páchateľka podpaľačstva bola zistená.
V r. 2007 bol opakovane vypracovaný projekt „Kamerový systém mesta Veľký Krtíš „ ktorý bol vtedajším Krajským úradom v B.Bystrici chválený a doporučený na realizáciu Úradu vlády SR, Komisii prevencie kriminality.
Z celkového počtu 27 prípadov použitia donucovacích prostriedkov boli v troch prípadoch použité zo strany prísl. MP hmaty, chvaty a putá na zabránenie osobe v ďalšom protiprávnom konaní. V ostatných 24 prípadoch sa jednalo o použitie technických prostriedkov na zabránenie odjazdu mot. vozidla. Vo všetky prípadoch boli donucovacie prostriedky použité oprávnene.
Obmedzená osobná sloboda bola 6 osobám formou ich zadržania v zmysle zák. O obecnej polícii , nakoľko boli podozrivé zo spáchania trestného činu a boli odovzdané na realizáciu policajnému orgánu. Na MP Veľký Krtíš bolo predvedených 18 osôb za účelom doriešenia ich protiprávneho konania.
V r. 2007 nebola podaná sťažnosť na postup prísl. MP.

Ďalšie sledované ukazovatele: 

0 - Počet prípadov otvorenia bytu vyplývajúcich zo zákona
0 - Počet prípadov použitia varovného výstrelu do vzduchu
0 - Počet prípadov použitia zbrane
0 - Počet prípadov v ktorých došlo k zraneniu osoby, proti ktorej zákrok smeroval 
0 - Počet prípadov v ktorých došlo k usmrteniu osoby, proti ktorej zákrok smeroval (do 24 hod.)
0 - Počet prípadov v ktorých došlo pri zákroku k zraneniu nezúčastnenej osoby
0 - Počet prípadov v ktorých došlo pri zákroku k usmrteniu nezúčastnenej osoby (do 24 hod.)
0 - Počet prípadov v ktorých došlo pri zákroku k spôsobeniu škody na majetku
0 - Z toho so spôsobením škody na majetku obce
0 - Počet skutkov na príslušníkov mestskej polície (pri plnení úloh mestskej polície alebo v súvislosti s ich plnením)
0 - Z toho so zranením príslušníka mestskej polície

Súčinnostné vzťahy s OO PZ a ostatnými službami PZ sú vyhodnocované pozitívne. V hodnotenom roku boli vykonané súčinnostné akcie s OO PZ V.Krtíš v reštavračných zariadeniach mesta V.Krtíš zamerané na požívanie alkoholických nápojov (aj iné návykové látky) hlavne mládežou. Zistené priestupky v podávaní alkoholických nápojov mládeži, boli riešené na mieste blokovou pokutou. Na dopravno-bezpečnostných akciach organizovaných PZ sa prísl. MP v r. 2007 nepodieľali.
Mestská polícia Veľký Krtíš nerealizuje meranie rýchlosti motorových vozidiel na teritoriu mesta a to najmenej do doby, kým oprávnený orgán neodstráni právny dualizmus vo výklade oprávnenosti, alebo neoprávnenosti takejto činnosti obecnými políciami. Iná otázka je riešenie statickej dopravy v meste, kde za pomoci pravidiel stanovených od r. 2006 v rámci centra mesta známych pod pojmom „Zóna s dopravným obmedzením" sa na tento čas iným spôsobom nedá sprejazdňovať komunikácie a uvolňovať dostatočný počet parkovacich miest, ako dôslednou kontrolou dodržiavania týchto pravidiel, čo v podstate zabezpečuje výlučne mestká polícia.
Mestská polícia Veľký Krtíš nemá v držbe služobného psa. 
Na zasadania Komisie ochrany verejného poriadku, poradného orgánu Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Krtíši boli priebežne predkladané problematiky v rámci činnosti MP V.K. a boli prjimané konkrétne opatrenia (podnet na spracovanie VZN – alkohol, pyrotechnika).
Previerkou činnosti MP Veľký Krtíš zo strany Okresnej prokuratúry vo Veľkom Krtíši neboli zistené nedostatky.


                                                                                                    Mešina František
                                                                                               náčelník MP Veľký KrtíšZačiatkom r. 2007 bol stav 10 prísl. MP spolu s náč. MP, pričom 1 príslušníčka MP od 1. júna nastúpila na materskú dovolenku a v mesiaci august požiadal o rozviazanie pracovného pomeru 1 prísl. MP. Pracovný pomer s ním bol ukončený. Koncom r. 2007 bol celkový počet prísl. Mestskej policie vo Veľkom Krtíši (ďalej len MP) 9 vrátane náčeníka MP. Zo zaregistrovaných žiadosti o obsadenie pozície : príslušník MP nebolo možné vybrať vhodného kandidáta z ktorého dôvodu bolo prikročené zo strany primátora mesta Ing. Dalibora Surkoša k vyhláseniu konkurzu. Štyria kandidáti budú vybratí do 1.4.2008. Všetci prísl. MP majú splnené zákonné podmienky:

a/ odbornej spôsobilosti,
b/ stredoškolské vzdelanie s maturitou, náč. MP vysokoškolské,
c/ bezúhonnosti
d/ vek nad 21 rokov,
e/ zdravotne, telesne a duševne spôsobilý pre prácu v mestskej polícii, 

Od r. 2004 je realizovaný nákup nových rovnošiat pre príslušníkov MP Veľký Krtíš: 

  • druh používanej uniformy: rovnošata elegantná modrej farby, pracovná rovnošata modrej farby, košele bledomodré s tmavomodrými límcami,manžetami a náplecníkmi – už nová rovnošata v zmysle zák. O obecnej polícii s účinnosťou od 1.1.2008. Dokončená prestrojenosť u 8 prísl. MP, jedna prísl. na polovicu z dôvodov materskej dovol..
  • osobné mot. vozidlo zn. Fábia-kombi bielej farby, označené na bočných a zadných dverách nápisom Mestská polícia Veľký Krtíš a na predných dverách a prednej kapote znakom Mestskej polície Veľký Krtíš (už nová úprava).
  • iné technické prostriedky: modré reflexné vesty, zastavovacie terče na zastavovanie
  • motorových vozidiel, tech. prostriedky na zabránenie odjazdu mot. vozidiel
  • zbrane krátke guľové (PI) 

V priebehu r. 2007 s porovnaním r. 2006 bolo príslušníkmi MP Veľký Krtíš zistených 683/967 skutkov. V r. 2007 bolo prísl. MP zaregistrované o 284 skutkov menej ako v r. 2006.

V r. 2007 nebolo zaznamenané v rámci MP hromadné narušenie verejného poriadku.

Z tohto počtu bolo:


 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

správa  2017.pdf(772.1 kB)Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2017

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

Ste spokojní s prácou MsÚ?
 
 
28920

 
 
 
15101

 
webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka