Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Z činnosti

Z činnosti mestskej polície v meste Veľký Krtíš za r. 2007

Mestská polícia so sídlom vo Veľkom Krtíši, bola zriadená dňom 5.2.1992 Mestom Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3.

481 prípadov prejednaných v blokovom konaní
    9 prípadov bolo odložených
  22 prípadov bolo uložených
  26 prípadov bolo oznámených príslušnému orgánu
  98 prípadov bolo odovzdaných
  47 prípadov bolo riešených dohovorom

Priestupky podľa zákona 372/1990 Zb.o priestupkoch (okrem vyriešených dohovorom)

§22 priestupky proti bezp.a plyn.cestnej premávky - 355
§47-48 priestupky proti verejnému poriadku - 213
§49 priestupky proti občianskému spolunažívaniu - 18
§50 priestupky proti majetku - 50

Z celkového počtu zistených priestupkov bolo 213 oznámených občanmi a organizáciami. V blokovom konaní bolo uložených 398 pokút na sumu 94.600.-SK a 83 formou bolokovej pokuty nezaplatenej na mieste na sumu 51.300.-SK.
Oproti r. 2006 došlo k poklesu u všetkých registrovaných sledovaných druhov priestupkov čo však nieje odrazom zmenšeného počtu páchaných protiprávnych konaní občanov, ale reálne nižším počtom príslušníkov MP podieľajúcich sa na zadokumentovaní
týchto protiptávnych konaní a vyšší podiel akcii spoločenského významu, ktoré museli zabezpečiť (jarmoky, vianočné trhy, stráženie betlehemu).
Príslušníci MP v r. 2007 vybavili 343 žiadostí o doručenie zásielok (súdy, exekútori) a 41 žiadostí v rámci prešetrovania správania sa konkrétnych osôb.
Príslušníkmi MP v r. 2007 bolo odchytených 37 voľne pobiehajúcich psov, z ktorých 17 bolo uložených na základe zmluvných podmienok v Útulku ochrany zvierat v Lučenci. Ďalších 20 psov bolo vrátených majiteľom s postihom v rámci platných právnych predpisov, alebo umiestnených u nových majiteľov.
Služobné motorové vozidlo MP bolo vybavené hasiacim prístrojom na likvidovanie menších požiarov, prípadne prvotný zásah na požiari do príchodu hasičov. Príslušníci MP zasahovali celkovo v 5 prípadoch / úmyselne podpálená drevenná terasa a ďalšie 4 úmyselne podpálené kontajnery z ktorých jeden sa už nepodarilo zachrániť. Páchateľka podpaľačstva bola zistená.
V r. 2007 bol opakovane vypracovaný projekt „Kamerový systém mesta Veľký Krtíš „ ktorý bol vtedajším Krajským úradom v B.Bystrici chválený a doporučený na realizáciu Úradu vlády SR, Komisii prevencie kriminality.
Z celkového počtu 27 prípadov použitia donucovacích prostriedkov boli v troch prípadoch použité zo strany prísl. MP hmaty, chvaty a putá na zabránenie osobe v ďalšom protiprávnom konaní. V ostatných 24 prípadoch sa jednalo o použitie technických prostriedkov na zabránenie odjazdu mot. vozidla. Vo všetky prípadoch boli donucovacie prostriedky použité oprávnene.
Obmedzená osobná sloboda bola 6 osobám formou ich zadržania v zmysle zák. O obecnej polícii , nakoľko boli podozrivé zo spáchania trestného činu a boli odovzdané na realizáciu policajnému orgánu. Na MP Veľký Krtíš bolo predvedených 18 osôb za účelom doriešenia ich protiprávneho konania.
V r. 2007 nebola podaná sťažnosť na postup prísl. MP.

Ďalšie sledované ukazovatele: 

0 - Počet prípadov otvorenia bytu vyplývajúcich zo zákona
0 - Počet prípadov použitia varovného výstrelu do vzduchu
0 - Počet prípadov použitia zbrane
0 - Počet prípadov v ktorých došlo k zraneniu osoby, proti ktorej zákrok smeroval 
0 - Počet prípadov v ktorých došlo k usmrteniu osoby, proti ktorej zákrok smeroval (do 24 hod.)
0 - Počet prípadov v ktorých došlo pri zákroku k zraneniu nezúčastnenej osoby
0 - Počet prípadov v ktorých došlo pri zákroku k usmrteniu nezúčastnenej osoby (do 24 hod.)
0 - Počet prípadov v ktorých došlo pri zákroku k spôsobeniu škody na majetku
0 - Z toho so spôsobením škody na majetku obce
0 - Počet skutkov na príslušníkov mestskej polície (pri plnení úloh mestskej polície alebo v súvislosti s ich plnením)
0 - Z toho so zranením príslušníka mestskej polície

Súčinnostné vzťahy s OO PZ a ostatnými službami PZ sú vyhodnocované pozitívne. V hodnotenom roku boli vykonané súčinnostné akcie s OO PZ V.Krtíš v reštavračných zariadeniach mesta V.Krtíš zamerané na požívanie alkoholických nápojov (aj iné návykové látky) hlavne mládežou. Zistené priestupky v podávaní alkoholických nápojov mládeži, boli riešené na mieste blokovou pokutou. Na dopravno-bezpečnostných akciach organizovaných PZ sa prísl. MP v r. 2007 nepodieľali.
Mestská polícia Veľký Krtíš nerealizuje meranie rýchlosti motorových vozidiel na teritoriu mesta a to najmenej do doby, kým oprávnený orgán neodstráni právny dualizmus vo výklade oprávnenosti, alebo neoprávnenosti takejto činnosti obecnými políciami. Iná otázka je riešenie statickej dopravy v meste, kde za pomoci pravidiel stanovených od r. 2006 v rámci centra mesta známych pod pojmom „Zóna s dopravným obmedzením" sa na tento čas iným spôsobom nedá sprejazdňovať komunikácie a uvolňovať dostatočný počet parkovacich miest, ako dôslednou kontrolou dodržiavania týchto pravidiel, čo v podstate zabezpečuje výlučne mestká polícia.
Mestská polícia Veľký Krtíš nemá v držbe služobného psa. 
Na zasadania Komisie ochrany verejného poriadku, poradného orgánu Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Krtíši boli priebežne predkladané problematiky v rámci činnosti MP V.K. a boli prjimané konkrétne opatrenia (podnet na spracovanie VZN – alkohol, pyrotechnika).
Previerkou činnosti MP Veľký Krtíš zo strany Okresnej prokuratúry vo Veľkom Krtíši neboli zistené nedostatky.


                                                                                                    Mešina František
                                                                                               náčelník MP Veľký KrtíšZačiatkom r. 2007 bol stav 10 prísl. MP spolu s náč. MP, pričom 1 príslušníčka MP od 1. júna nastúpila na materskú dovolenku a v mesiaci august požiadal o rozviazanie pracovného pomeru 1 prísl. MP. Pracovný pomer s ním bol ukončený. Koncom r. 2007 bol celkový počet prísl. Mestskej policie vo Veľkom Krtíši (ďalej len MP) 9 vrátane náčeníka MP. Zo zaregistrovaných žiadosti o obsadenie pozície : príslušník MP nebolo možné vybrať vhodného kandidáta z ktorého dôvodu bolo prikročené zo strany primátora mesta Ing. Dalibora Surkoša k vyhláseniu konkurzu. Štyria kandidáti budú vybratí do 1.4.2008. Všetci prísl. MP majú splnené zákonné podmienky:

a/ odbornej spôsobilosti,
b/ stredoškolské vzdelanie s maturitou, náč. MP vysokoškolské,
c/ bezúhonnosti
d/ vek nad 21 rokov,
e/ zdravotne, telesne a duševne spôsobilý pre prácu v mestskej polícii, 

Od r. 2004 je realizovaný nákup nových rovnošiat pre príslušníkov MP Veľký Krtíš: 

  • druh používanej uniformy: rovnošata elegantná modrej farby, pracovná rovnošata modrej farby, košele bledomodré s tmavomodrými límcami,manžetami a náplecníkmi – už nová rovnošata v zmysle zák. O obecnej polícii s účinnosťou od 1.1.2008. Dokončená prestrojenosť u 8 prísl. MP, jedna prísl. na polovicu z dôvodov materskej dovol..
  • osobné mot. vozidlo zn. Fábia-kombi bielej farby, označené na bočných a zadných dverách nápisom Mestská polícia Veľký Krtíš a na predných dverách a prednej kapote znakom Mestskej polície Veľký Krtíš (už nová úprava).
  • iné technické prostriedky: modré reflexné vesty, zastavovacie terče na zastavovanie
  • motorových vozidiel, tech. prostriedky na zabránenie odjazdu mot. vozidiel
  • zbrane krátke guľové (PI) 

V priebehu r. 2007 s porovnaním r. 2006 bolo príslušníkmi MP Veľký Krtíš zistených 683/967 skutkov. V r. 2007 bolo prísl. MP zaregistrované o 284 skutkov menej ako v r. 2006.

V r. 2007 nebolo zaznamenané v rámci MP hromadné narušenie verejného poriadku.

Z tohto počtu bolo:


 

_________________________________________________________________

Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2008
 Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2008.rtf (15.8 kB) (15.8 kB)

 

_________________________________________________________________

Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2009
 Správa o činnosti MP za rok 2009.rtf (81.8 kB) (81.8 kB)

 
Tabuľkový prehľad riešených skutkov
 Tabuľkový prehľad riešených skutkov.pdf (413.3 kB) (413.3 kB)

 
Tabuľkový prehľad riešených skutkov-1
 Tabuľkový prehľad riešených skutkov-1.pdf (354.2 kB) (354.2 kB)

 

_________________________________________________________________

Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2010
 Správa o činnosti MP za rok 2010.rtf (433.8 kB) (433.8 kB)

 
Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2011
 Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2011.rtf (80.9 kB) (80.9 kB)

 
Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2012
 Správa o činnosti Mestskej polície za rok_2012.pdf (142.8 kB) (142.8 kB)

 
Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2013
 Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2013.pdf (104.5 kB) (104.5 kB)

 
Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2014
 Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2014.pdf (118.1 kB) (118.1 kB)

 
Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2015
 správa_rok_2015.pdf (412 kB) (412 kB)

 
Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2016
 správa_ rok _ 2016.pdf (670.8 kB) (670.8 kB)

 
Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2017
 správa  2017.pdf (772.1 kB) (772.1 kB)

 
Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2018
 správa_2018_stránka MsP_2.pdf (935.5 kB) (935.5 kB)

 
Projekt prevencia kriminality MKS
 Projekt prevencia kriminality MKS.pdf (259.6 kB) (259.6 kB)

 
Termíny odberu krvi na rok 2019 Termíny odberu krvi na rok 2019.pdf (465 kB)

dnes je: 24.4.2019

meniny má: Juraj

Ste spokojní s prácou MsÚ?
 
 
28752

 
 
 
15020

 
webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka